Suzbijanje korova

Protiv korova se primenjuju takozvane agrotehničke i hemijske mere.

Ove prve podrazumevaju mehaničko suzbijanje korova, čupanjem ili okopavanjem između useva kako bi se onemogućio rast korova.

Hemijske mere se sprovode brže i sa manje napora, ali njihovim primenjivanjem postoji rizik od zagađivanja prirode i po lјudsko zdravlјe, samim tim je neophodno da se te mere sprovode od strane profesionalnih operativaca.

Hemijska sredstva koja se koriste za suzbijanje korova nazivaju se herbicidi.